Kvety Kulla

Obchod

Sutaz

Štatút reklamnej a propagačnej Súťaže Organizátora KULLA SK, s.r.o.

Štatút súťaže (ďalej len „súťaž“)

 

 

 1. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže

 

 1. Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže „Veľká decembrová súťaž“ je spoločnosť KULLA SK, s.r.o., Trnavská cesta 110/B 821 01 Bratislava, IČO: 31321003, zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 2567/B (ďalej len „KULLA SK“ a/alebo „Vyhlasovateľ“ a/alebo „Organizátor“).
 2. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaž v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke www.kulla.eu (webové sídlo Vyhlasovateľa) a v sídle Vyhlasovateľa.
 3. Cieľom súťaže je reklama a podpora predaja výrobkov KULLA SK a partnerov súťaže.
 4. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

 

 

 1. Trvanie súťaže

 

Termín súťaže je stanovený na obdobie od 1.12.2022 08:00 do 31.12.2022 23:00. Žrebovanie výhercov sa uskutoční 10.1.2023 o 11:00.

 

 

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa na účely tohto Štatútu rozumie každá fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • spôsobilá na právne úkony,
 • ktorá má viac ako 18 rokov,
 • ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel,

 

s výnimkou:

 • zamestnancov usporiadateľa a/alebo ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 

 

 1. Pravidlá súťaže
 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby uvedené v čl. III. tohto štatútu.
 2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
 3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa čl. II tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v tomto štatúte.

 

 1. Mechanika súťaže:


Súťažiaci sa zapojí do súťaže:

 

 1. osobným nákupom ľubovoľných produktov ponúkaných na predajni Kulla – záhradné centrum (Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava), pričom hodnota nákupu musí byť v minimálnej sume 30 € v období trvania súťaže, vyplní súťažnú kartičku, ktorú dostane od predajcu na pokladni, kde uvedie svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa za účelom kontaktovania súťažiaceho v prípade výhry jednej z cien a vhodí túto kartičku do označenej súťažnej urny umiestnenej pri východe z predajne;

 

 1. alebo vytvorením a zaplatením objednávky prostredníctvom e-shopu vyhlasovateľa na webovom sídle www.kvetykulla.sk, pričom hodnota nákupu musí byť v minimálnej sume 30 € v období trvania súťaže, v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa za účelom zapojenia sa do súťaže a následne za účelom kontaktovania súťažiaceho v prípade výhry jednej z cien. 1. Jeden súťažiaci sa môže počas celého trvania súťaže zapojiť do súťaže viackrát, po splnení podmienok uvedených v bodoch 1.-4. tohto článku.

 2. Počet výhier na jedného súťažiaceho, ktorý sa do súťaže zapojil viackrát, nie je limitovaný.

 

 

 1. Žrebovanie

 

 1. Vyžrebovanie výhercov všetkých cien sa uskutoční najneskôr dňa 22.12.2022 náhodným výberom v sídle usporiadateľa za prítomnosti dvoch poverených zástupcov usporiadateľa, a to zo všetkých súťažných kartičiek vhodených do označenej súťažnej urny a všetkých čísel e-shopových objednávok, ktoré sa usporiadateľom vhodia do súťažnej urny, počas celej doby trvania súťaže.

 

 1. Usporiadateľ má právo vyradiť súťažiaceho v prípade:
  • nesprávne vyplneného súťažnej kartičky,
  • podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov

 

 1. Výhra v súťaži

 

 1. Každý súťažiaci môže vyhrať na základe výsledkov žrebovania jednu z nasledovných výhier: 
  • 1x hlavná výhra: osobný automobil Volkswagen Touareg na 2 týždne s plnou nádržou (Porsche Slovakia)
  • 1x grill z ocele Cor-ten (Orange Steel) vyrobený na Slovensku, v hodnote 400€
  • 1x Nerezový stĺpik na vodu (Stainless Design) vyrobený na Slovensku, v hodnote 300€
  • 1x balíček mykorhíznych húb Symbiom (Semira) v celkovej hodnote 70€
  • 3x balíček: kniha od Dr.h.c. Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. (Plat4M Books) + darček (Kulla), v celkovej hodnote 30€
  • 3x darčeková poukážka Kulla v hodnote 20€

 

 1. Výherné ceny do súťaže venoval organizátor súťaže KULLA SK s.r.o. a partneri súťaže Porsche Slovakia, spol. s.r.o., Orange steel – PRO DIRECTION s.r.o., Stainless Design s.r.o., SEMIRA – Alena Klíčová s.r.o., Plat4M Books s.r.o.

 

 1. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou.

 

 1. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.


 

VII. Identifikácia výhercov a doručenie výhry 

 

 1. Na identifikáciu výhercu a jeho kontaktovanie za účelom odovzdania výhry sú rozhodujúce osobné údaje, ktoré súťažiaci uviedol na súťažnej kartičke alebo v rámci objednávky na e-shope.

 

 1. Vyžrebovaní výhercovia cien budú uverejnení na stránke súťaže www.kulla.eu, ktorých zoznam bude obsahovať meno, priezvisko, mesto bydliska. Výhry si môžu výhercovia vyzdvihnúť osobne na prevádzke Kulla – záhradné centrum (Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava), alebo budú každému výhercovi ceny doručené poštou, na adresu uvedenú na súťažnej kartičke alebo v rámci e-shopovej objednávky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia cien.

 

 1. Výherca hlavnej ceny bude kontaktovaný a oboznámený o mieste a spôsobe odovzdania hlavnej výhry zástupcom usporiadateľa, prípadne ním poverenou treťou osobou, prostredníctvom telefonátu na telefónne číslo uvedené na súťažnej kartičke alebo v rámci objednávky na e-shope, a to minimálne trikrát počas jedného dňa. V prípade, že sa nepodarí výhercovi dovolať do 2 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný náhradník (nový výherca hlavnej ceny).

 2. Výherca hlavnej ceny je povinný pri prevzatí hlavnej ceny preukázať usporiadateľovi a príslušnému partnerovi súťaže skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva, a to platným dokladom totožnosti (pas/občiansky preukaz) a taktiež platným vodičským preukazom.

 

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže.

 2. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto Štatútu, výhru získava vyžrebovaný náhradník. Následne výhra prepadáva v prospech usporiadateľa.

 3. Vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350 €, vrátane DPH sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu 350 € vrátane DPH predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá výlučne výherca. Vyhlasovateľ je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry do 30 dní po vyhlásení výsledkov Súťaže. Vyhlasovateľ‘ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s výhrou v Súťaži.

 

 

VIII. Osobné údaje

 

 1. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže (príp. výherca) berie na vedomie, že usporiadateľ spracúva jeho bežné osobné údaje uvedené na súťažnej kartičke a/alebo údaje uvedené v rámci e-shopovej objednávky na webovom sídle www.kvetykulla.sk, za účelom vedenia evidencie účastníkov súťaže, kontaktovania výhercov súťaže a odovzdania výhry, ďalej za účelom plnenia si svojich zákonných povinností a informovania súťažiacich ako svojich zákazníkov o novinkách, zľavách a akciách produktov spoločnosti KULLA SK, čiže aj za účelmi marketingovými. Zapojením sa do súťaže vzniká medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom zmluvný vzťah a spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné na plnenie si povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu.

 

 1. Usporiadateľ spracúva osobné údaje najmä pre vlastné potreby a plnenie si zmluvných a zákonných povinností. Okrem toho môže prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje súťažiacich svojim zmluvným partnerom, ktorí pre usporiadateľa zabezpečujú služby v oblasti účtovníctva, práva, auditu, reklamy, marketingu, či iných služieb.

 

 1. Usporiadateľ neprenáša osobné údaje súťažiacich do tretích krajín (mimo EÚ) ani do medzinárodných organizácií.

 

 1. Usporiadateľ uchováva osobné údaje súťažiacich vo forme, ktorá umožňuje ich identifikáciu tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a ak doba uchovávania nie je v právnom predpise priamo uvedená, osobné údaje bude usporiadateľ uchovávať po dobu plynutia premlčacej doby, ak právnym základom bude oprávnený záujem prevádzkovateľa (najmä v prípade uplatnenia právneho nároku). Osobné údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie.

 

 1. Súťažiaci je povinný pri vypĺňaní súťažnej kartičky a/alebo e-shopovej objednávky uviesť aj svoje osobné údaje, aby si usporiadateľ mohol riadne splniť svoje povinnosti voči súťažiacemu, resp. výhercovi – tzn. kontaktovať ho a odovzdať mu výhru.

 

 1. Bližšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov v spoločnosti KULLA SK s.r.o., ako aj právach dotknutej osoby apod. v zmysle Čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) sú uverejnené na webovej stránke usporiadateľa: https://kulla.eu/files/get/935/GDPR-KULLA-NWL-CONT-Informa-cie-o-spracu-vani-osobny-ch-u-dajov-72259-108-1530257805.pdf?cache=no

 2. V prípade spracúvania osobných údajov, na ktorý sa vyžaduje osobitný súhlas súťažiaceho, resp. výhercu (napr. uverejnenie fotografie na jednej z webových/facebookových stránkach KULLA SK), bude usporiadateľ spracúvať tieto osobné údaje na stanovený účel iba na základe udeleného súhlasu súťažiaceho/výhercu, ktorý môže kedykoľvek odvolať.

 

 

 1. Osobitné ustanovenia

 

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

 

 1. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.

 2. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

 

 1. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

 

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že na výhru nemá právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.

 2. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 3. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa a spravovať týmto Štatútom.

 

 1. Ustanovenia Štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

 1. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na www.kvetykulla.sk/suatz a na sociálnych sieťach: Facebook – „KULLA“ a „Kvety Kulla“ a Instagram – „kulla_sk“ a „kvetykulla“
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping